Week of Nov 4th
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
November 4, 2019

8:40 am: Start of Term 2

8:40 am: Start of Term 2
November 5, 2019

9:00 am: New Starters September 2020 Coffee Morning

9:00 am: New Starters September 2020 Coffee Morning
November 6, 2019 November 7, 2019

6:00 pm: Curriculum and Well-Being Event

6:00 pm: Curriculum and Well-Being Event
November 8, 2019 November 9, 2019 November 10, 2019